Wycieczka do Tybetu z polskim pilotem

Podany koszt wyprawy 2.995 euro od osoby zawiera już całość – włącznie z przelotami z/do Warszawy, opieką polskiego pilota, noclegami, intensywnym programem zwiedzania, transferami, zezwoleniem na wjazd oraz wizą do Chin.

Dodatkowo gwarantujemy spokojną aklimatyzację do dużych wysokości, co pozwala uniknąć lub ograniczyć objawy choroby wysokościowej. Zapraszamy!

TBTPLT Tybet z polskim pilotem, 18 dni 07.06.-24.06.20 2.995 €

Zapisz się na wycieczkę

Inne wycieczki grupowe do Tybetu

Oferujemy także wycieczki z grupą międzynarodową i lokalnym angielsko-języcznym pilotem-przewodnikiem. Są one możliwe w wielu dostępnych terminach i dowolnie wybraną trasą. W trakcie jednej wyprawy można także połączyć kilka krajów, np. Chiny i Tybet z dalszym przejazdem drogą lądową do Nepalu. Można także rozpocząć wycieczkę w Tybecie, a zakończyć w Chinach lub w Hongkongu. Możliwości jest naprawdę wiele. Poniżej nasze propozycje. Możemy także przygotować dowolną inną wybraną przez Państwa trasę – wystarczy przysłać nam swoje zapytanie – zapraszamy!

LHA Lhasa 4 dni 550 €
Możliwości przedłużenia wycieczki:
Wycieczka do klasztoru Ganden (+ 1 dzień): 99 €
Wycieczka nad jezioro Yamdrok (+ 1 dzień): 169 €
Wycieczka do klasztoru Samye i twierdzy Jambulagang (+ 2 dni): 310 €
Wycieczka do Gyantse i Shigatse (+ 2 dni): 270 €
Wycieczka nad jezioro Namtso (+ 2 dni): 285 €
Wycieczka do Gyantse, Shigatse i nad jezioro Namtso (+ 4 dni): 490 €
LHAEVT Lhasa – Gyangtze – Shigatze – Everest Base Camp – Shigatse – Lhasa 8 dni 1.015 €
Możliwość przedłużenia wycieczki:
Wycieczka nad jezioro Namtso (+ 2 dni): 255 €
LHANPL Lhasa – Gyangtze – Shigatze – Everest Base Camp – Katmandu 7 dni 1.090 €

Zakup biletu kolejowego do Tybetu

Zakup samego biletu (bez rezerwacji noclegów w Tybecie i zorganizowanej wycieczki) jest niemożliwy. Aby otrzymać zezwolenie na wjazd do Tybetu władze Chin nakazują wykupić cały pakiet wycieczkowy. Poniższą cenę biletu Pekin – Lhasa prezentujemy zatem wyłącznie w celach orientacyjnych.

PEKIN – LHASA / TYBET

pociąg rozkład jazdy hard seat hard sleeper soft sleeper
T27 codz. 1/21:30 – 3/18:30 160 € 195 € 275 €

Rabaty

Wszystkie ceny podane są w EUR i obowiązują przez cały rok w jedną stronę od osoby. W każdą cenę wliczona jest rezerwacja miejsca (tzw. miejscówka). Wszystkie godziny odjazdu i przyjazdu zostały podane w czasie lokalnym. Możliwe są zmiany rozkładu jazdy i cen biletów ze strony kolei.

hard seat = miejsce siedzące 2 klasy
hard sleeper = wagon sypialny, „otwarty“ przedział 6-osobowy
soft sleeper = wagon sypialny, zamykany przedział 4-osobowy

Choroba wysokościowa w Tybecie
Ocena stanu zdrowia przed podróżą

Podróż do Tybetu może być fizycznie wyczerpująca. Dlatego każdy powinien zasięgnąć porady u swojego lekarza rodzinnego i (o ile to konieczne) zaopatrzyć się w leki przeciwko chorobie wysokościowej. Osobom cierpiącym na choroby przewlekłe (nadciśnienie, cukrzyca itp.) odradzamy podróż do Tybetu. Osoby zdrowe, które na krótko przed podróżą przeziębią się, powinny także zrezygnować z podróży. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia kosztów anulacji!

Położony średnio na wysokości 4000-5000 metrów Tybet jest najwyż­szym regionem na świecie i można się o tym przekonać na własnej skórze zaraz po przyjeździe. Dlatego (nie tylko ze względu na piękne widoki!) warto przyjechać do Tybetu koleją – pozwoli to powoli przy­zwyczaić się do dużych wysokości. W pociągu z Pekinu do Lhasy do dyspozycji są zawsze butelki z tlenem, można więc od razu uzyskać pierwszą pomoc.

Objawy choroby wysokościowej (bóle i zawroty głowy, nudności, utrata apetytu, duszności i trudności z zasypianiem) pojawiają się zwykle na wysokości około 2500 m, jednak wrażliwe osoby odczu­wają je nawet poniżej 1500 m. Przyczyną choroby wysokościowej jest niższe ciśnienie oraz zbyt mała ilość tlenu – od około 3000 m zawar­tość tlenu w powietrzu często nie przekracza 50% poziomu terenów nizinnych! Większość ludzi przyzwyczaja się do wysokości po dwóch dniach i wtedy znikają u nich objawy choroby wysokościowej.

Aby uniknąć objawów, należy pić dużo płynów (osobom dorosłym zaleca się 4 litry dziennie!), zrezygnować z kawy i alkoholu oraz środków przeciwbólowych i nasennych, a także zwiększyć w diecie ilość węglowo­danów, na których trawienie organizm potrzebuje mniej tlenu. Już podczas podróży pociągiem do Lhasy, a szczególnie po przybyciu i podczas dalszej podróży po Tybecie zaleca się chodzić powoli i unikać wysiłku. Aby szybko zredukować objawy, możliwe jest sko­rzystanie z butli tlenowej. Butle są dostępne zarówno w hote­lach i po­ciągu do Lhasy, jak i podczas wypraw poza stolicę Tybetu.

Kaszel i wymioty, utrata przytomności, a nawet śpiączka świadczą o stanie zagrożenia życia – zaleca się natychmiastowe zejście na niższe partie górskie i sztuczne dotlenienie za pomocą butli tlenowej!

Sprawę choroby wysokościowej należy traktować poważnie. Może ona dotyczyć zarówno doświadczonych wspinaczy wysokogórskich, jak i zwykłych podróżników, którzy udają się do Tybetu na wakacje.

Jeśli podczas podróży wystąpią problemy zdrowotne, należy natych­miast poinformować o tym przewodnika. Niektóre objawy mogą wy­dawać się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości mogą wskazywać na stan zagrażający życiu. Lokalni przewodnicy mają w kwestii objawów duże doświadczenie i mogą pomóc lub zaprowadzić do lekarza.

Zasady wjazdu do Tybetu

Tybet jest regionem autonomicznym i założoną w 1965 roku jednost­ką ad­ministracyjną Chin. Przy składaniu podania o wizę do Chin nie należy wspominać o Tybecie jako celu podróży. Wystawimy specjal­ne potwierdzenie rezerwacji dla konsulatu, które nie obejmuje Tybetu i poinformujemy Państwa, jaką trasę należy podać we wnio­sku wizo­wym. Sama wiza do Chin nie jest jednak wystarczająca. Wjazd do Tybetu jest możliwy po uzy­skaniu dodatkowo specjalnego zezwolenia (Tibet Travel Permit) wyda­wanego przez wła­dze chińskie po wyku­pieniu zorga­nizowanej wycieczki, w tym za­kwaterowania, lo­kalnego przewodnika, dojazdu i powrotu oraz transportu wewnątrz Tybetu. Zezwolenie na wjazd jest wliczone w ceny naszych wycie­czek objaz­dowych po Tybecie. W celu jego uzyskania należy dostar­czyć wła­dzom chińskim kopię paszportu i wizy chińskiej oraz podać swój za­wód. Tym sposobem uzyskanie zezwolenia dla dzienni­karzy, reporte­rów, pisarzy czy policjantów jest bardzo trudne.

Jeżeli przyjeżdżają Państwo do Tybetu koleją, oryginał zezwolenia otrzymuje lokalny przewodnik w Lhasie. Skan zezwolenia jest wysy­łany do Państwa mailem. Już podczas odbierania biletów kolejowych do Lha­sy w Pekinie należy przedstawić w okienku kasy wydrukowa­ne ze­zwolenie. Pokazanie go na telefonie nie jest wystarczające. Uwa­ga – skan zezwolenia otrzymają Pań­stwo stosunkowo późno, bo zaled­wie na 3-5 dni przed przyjaz­dem do Lhasy. Dlatego wskazane jest odpowiednio wczesne zastano­wienie się, gdzie będą Państwo wówczas przebywać i gdzie będzie można wydrukować doku­ment.

Z reguły wszystkie dobre hotele drukują zezwolenia dla swoich gości – zezwolenie jest wysyłane przez nasze biuro partnerskie np. do Pań­stwa hotelu w Pekinie, a hotel wydaje Państwu w okienku recep­cji.

Zezwolenie jest sprawdzane zarówno podczas wsiadania do pociągu, jak i w trakcie podróży, a także po przybyciu do stacji Golmud póź­nym wieczorem. Żeby turysta mógł opuścić pociąg w Lhasie, prze­wodnik odbierający go z dworca kolejowego musi przedstawić orygin­alne zezwolenie.

Uwaga – jeśli lecą Państwo do Lhasy, konieczne jest zabranie orygina­łu zezwolenia ze sobą do samolotu! W tym wypadku polecamy wy­kupić lot przez Xi’an lub Pekin, gdzie stacjonują nasze biura partner­skie, w których można odebrać oryginalny dokument. Za dodatkową opłatą 20 € możliwa jest również dostawa do Państwa hotelu.

Odbiór biletów kolejowych do Tybetu w Pekinie

Podczas odbioru biletów w kasie pekińskiego Dworca Zachodniego (Beijing West Railway Station) należy podać kod rezerwacji i okazać oryginały paszportów i kopię zezwolenia. Przed odjazdem pociągu należy przedstawić bilety oraz (ponownie) zezwolenie.

Warunki podróżowania po Tybecie

Przed podróżą do Tybetu należy wziąć pod uwagę, że jest to jeden z najsłabiej rozwi­niętych gospodarczo obszarów Chin, gdzie dostrze­galny jest także brak nowoczesnej edukacji. Liczba lokalnych angiel­skojęzycznych prze­wodników jest zatem ograniczona. Nasi przewod­nicy i kierowcy są zawsze Tybetańczykami, któ­rzy są profesjo­nalnie przeszkoleni i najlepiej znają lokalne warunki.

Charakterystyczna dla sytuacji w Tybecie jest również słaba lub bra­kująca in­frastruktura tury­styczna oraz brak obiektów noclegowych wysokiej kate­gorii. Należy przy­jąć, że 3* hotel w Tybecie nie jest od­powiednikiem 3* ho­telu w Pol­sce. Przeciwnie, należy raczej oczeki­wać skromnych warunków w kwate­rach i hotelach. Pokoje zamawia­nych przez nas hoteli tybetańskich są zwykle wyposażone w toaletę z prysznicem. Ze względu na ochronę środowiska niektóre ho­tele nie zapewniają jednak środków czystości, takich jak mydło, szczoteczka i pasta do zębów lub nawet ręcznik.

Podczas noclegu w namiocie w Everest Base Camp wszyscy podróżni korzystają z publicznej toalety, a warunki są bardzo skromne – nie ma prysznica ani ciepłej wody, nie ma też praktycznie żadnych środków czystości. Dlatego należy wziąć ze sobą ręcznik i mydło. Zalecane są ręczniki z mikrofibry, ponieważ są bardzo chłon­ne, a przy tym bardzo lekkie i małe, dzięki czemu są najlepsze w po­dróży. Do spania obóz oferuje tylko zwykłe kołdry i koce. Wieczorem w namiocie rozpalany jest piec. Większość podróżnych jest na takie warunki przygotowana i nie ma z nimi problemu, tym bardziej, że spędza tam zwykle tylko jedną noc, a wspaniałe widoki wynagradzają kiepskie warunki nocle­gu. Możliwe jest jednak wynajęcie śpiwora jeszcze w Lhasie. Cena wynosi 10 USD od osoby. Chęć wypożyczenia śpiwora należy zgłosić przewodnikowi i opłacić na miejscu – niezwłocznie po przyjeździe do Lhasy. W obozowisku nie będzie już możliwości wy­najęcia śpiwo­rów, dlatego tak ważne jest, żeby zostały zabrane z Lha­sy.

Wyposażenie wagonów w pociągu do Lhasy

Kolej Tybetańska jest najwyżej położoną koleją na świecie – nowa trasa została przeprowadzona w 90% na wysokości około 4.000 m n.p.m. Najwyższy punkt trasy (przełęcz Tanggu) leży na wysokości 5.072 m n.p.m. Dlatego do transportu wykorzystywane są tutaj odpo­wiednie pociągi, które mogą stawić czoła wymaganiom terenu. Wago­ny są bardzo wygodne i nowoczesne, wyposażone w klimatyzację, system kompresji, wysokościomierz i natlenienie. Ponadto na pokła­dzie znajduje się opieka medyczna. Poza tymi udogodnieniami wypo­sażenie jest bardzo podobne do pociągów transsyberyjskich. Każdy wagon posiada dwie toalety oraz pomieszczenie z umywalkami i lu­strami, nie ma jednak ciepłej wody do mycia.

Wysoka cena wycieczek do Tybetu

Wycieczki do Tybetu, a szczególnie te do granicy z Nepalem lub w inne odległe od Lhasy miejsca, wymagają uzyskania od władz chiń­skich dodatkowych dokumentów – procedura jest bardzo czaso­chłonna i kosztowna, a warunkiem jest spełnienie licznych wymagań przez naszych przewodników lokalnych. Ze względu na skompliko­wane przygotowania do podróży i wysokie koszta transportu cena wycieczki do Tybetu jest stosunkowo wysoka. Odległość z Lhasy do granicy z Nepalem wynosi 1800 km. Koszty transportu są tutaj zatem znaczące. Oprócz standardowych składników cen takich jak zakwate­rowanie, transport, czy obsługa kierowcy i przewodnika, w ceny na­szych wy­cieczek są wliczone wszystkie zezwolenia i dokumenty, le­karstwa, zestawy tlenowe i jedna butelka wody dziennie dla każdego pasażera. Przewodnicy są odpowiednio szkoleni, aby mogli troszczyć się o dobre samopoczucie zagranicznych turystów, którzy nie są przy­zwyczajeni do alpejskiego klimatu.

Pogoda w Tybecie – najlepszy okres na podróż do Tybetu

Najlepszymi miesiącami na podróż do Tybetu są czerwiec i wrzesień. Na okres od maja do września przypada 90% rocznych opadów, jed­nak zwykle deszcz pada w nocy, co pozwala cieszyć się błękitnym niebem w ciągu dnia. Odradzamy podróż w lipcu i sierpniu, gdyż na te dwa miesiące przypada zdecydowana większość opadów rocznych, istnieje wtedy duże ryzyko osuwisk, nieprzejezdnych dróg, gwałtow­nych prądów rzecznych i podmywania dróg przez rwące strumienie.

Nawet jeśli od maja do września jest w ciągu dnia stosunkowo ciepło, wieczorem i w nocy temperatura gwałtownie spada. Dlatego długie spodnie i długi rękaw zaleca się także latem – szczególnie jeśli odwie­dza się świątynie, gdzie jest dużo chłodniej niż na zewnątrz. Długie ubranie chroni również przed intensywnym promieniowaniem sło­necznym.

Lhasa i Pekin – średnie temperatury:

Lhasa Pekin
styczeń -10 -3
luty -7 -1
marzec -3 6
kwiecień 1 14
maj 5 20
czerwiec 9 24
lipiec 10 26
sierpień 9 25
wrzesień 8 20
październik 1 14
listopad -5 5
grudzień -9 -1

Porażenie słoneczne w Tybecie

W Tybecie słońce świeci praktycznie przez cały rok (średnio przez 8 godzin dziennie!). Zimą jest jeszcze bardziej obecne niż latem – śred­nio przez 10 godzin dziennie. W Tybecie intensywność promieniowa­nia słonecznego jest bardzo wysoka, z czego wielu turystów nie zdaje sobie sprawy. Zwłaszcza wiosną i jesienią należy ostrożnie wystawiać się na słońce. Udar słoneczny powoduje podobne objawy do choroby wy­sokościowej: ból i zawroty głowy, nudności.

Różnica czasu w Tybecie

W Pekinie i w Tybecie jest 7 godzin później niż w Polsce. Jeśli za­mierzają Państwo polecieć do Pekinu i tego samego dnia wsiąść do pociągu do Lhasy, polecamy lądowanie w Pekinie wcześnie rano i wykupienie pokoju hotelowego na cały dzień – do odjazdu pociągu do Lhasy. Większość hoteli żąda wówczas 150% ceny pokoju, jeśli wymeldo­wanie nastąpi do godz. 18.00. W cenie takiego pokoju jest wówczas jedno śniadanie.

Pieniądze i waluta w Tybecie

Ilość gotówki na wyżywienie i pamiąt­ki podczas całej wyprawy zale­ży od Państwa zwycza­jów podróżniczych i możliwości finansowych. Należy przygotować się na podobne wydatki, jak podczas podróży objazdowej po Polsce. Na dodatkowe wyżywienie (obiady i kolacje) oraz pamiątki wystarcza zwykle 20-30 USD dziennie od oso­by.

Na wszelki wypadek polecamy zabrać ze sobą dodatkową pulę na tzw. wszelki wypadek, bez zamiaru jej wydania: 200-300 $ od oso­by w gotówce . Polecamy też zabrać przynajmniej jedną kar­tę płatni­czą lub kredy­tową od osoby.

W Tybecie obowiązuje chiński juan (2 CNY = około 1 PLN). Środki pieniężne w USD lub EUR zazwyczaj nie są ak­ceptowane. Powinni Państwo zatem mieć przy sobie chińską walutę. Nie zale­ca się kupo­wania juanów przed podróżą, ponieważ kurs wymiany na miejscu jest znacznie korzystniejszy. Euro lub dolary można łatwo wymienić w kan­torze lub w banku. Czasami wy­magany jest paszport. Wygodne jest również pobranie lokalnej waluty kartą debetową lub kredytową z bankomatu (opłata zależy od banku i wynosi około 4 €). Jednak nie wszystkie karty są akceptowane przez bankomaty w Chinach.

Uwaga: zdarza się, że bankomaty w Chinach wyda­ją fałszywe pienią­dze, o czym można się zwykle przekonać dopiero podczas pierw­szych zakupów. Gwarancji nie ma nawet w bankomatach najwięk­szych chińskich banków. Dlatego wskazane jest zabranie wystarczają­cej ilości gotówki w EUR lub USD i wymiana w banku przy ka­sie.

Karty kredytowe są akceptowane tylko w hotelach i dużych sklepach w Lhasie. Większość restauracji i sklepów akceptu­je tylko gotówkę.

Dojazd na dworzec kolejowy w Pekinie

Pociągi do Tybetu odjeżdżają z Dworca Zachodniego w Pekinie (Beijing West Railway Station). Jeśli nie zamówili Państwo transferu, na dworzec można dojechać taksówką lub metrem.

Dojazd metrem z dworca głównego Beijing Railway Station, na który przyjeżdżają pociągi z Ułan Bator: linią metra 2 należy dojechać do czwartej stacji Xuan Wu Men i przesiąść się w linię 4. Linią 4 przeje­chać jeden przystanek i przesiąść się na stacji Cai Shi Kou w linię 7. Czwartym przystankiem będzie już Dworzec Zachodni (Beijing West). Na całość potrzeba około 40 minut – tyle samo potrzebują kie­rowcy taksówek, u których za przejazd trzeba zapłacić minimum 40 CNY.

Z lotniska dojazd jest możliwy bezpośrednim autobusem nr 7. Prze­jazd trwa około dwóch godzin i kosztuje 30 CNY. Taksówkarze po­trzebują około 1-1,5 godziny – w zależności od natężenia ruchu i wy­magają około 150-200 CNY.

Przed odjazdem pociągu

Przed wejściem na peron przeprowadzana jest kontrola bagażu, bile­tów i pasażerów. Informacje o pociągu są podawane na dużej tablicy w hali głównej oraz przez głośnik, jednak tylko w języku chińskim. Zalecamy stawienie się na peronie na 30 minut przed odjazdem. Wte­dy dopiero możliwe jest zajmowanie miejsc w pociągu. Uwaga – drzwi są zamykane na 5 minut przed odjazdem!

Wyżywienie podczas wycieczki po Tybecie

Możliwe jest zamówienie posiłków wegetariańskich w Tybecie: wege­tariańskiej kolacji powitalnej oraz wegetariańskich śniadań w hote­lach. Należy je jednak zarezerwować odpowiednio wcześnie.

Wycieczki poza Lhasę wiążą się z ograniczeniami prędkości i wielo­ma kontrolami. Obiady i kolacje mogą zatem być nieco spóźnione. Polecamy zabrać ze sobą w trasę zakupione wcześniej przekąski.

W pociągu do Lhasy dostępny jest wagon restauracyjny. Jest on jed­nak bardzo drogi, a jakość jedzenia nie zawsze odpowiada wygórowa­nej cenie. Gotująca woda do picia jest dostępna w wagonie bezpłatnie przez całą dobę. Podczas postojów można wysiąść z pociągu i zaku­pić na peronie podstawowe produkty spożywcze, takie jak chleb, her­batniki i zupki typu instant. Sklepy z większym wyborem produktów są w budynku dworca, jednak nie wolno Państwu opuścić peronu. Po­ciąg zatrzymuje się zaledwie na kilka-kilkanaście minut na każdej stacji. Jeżeli przegapią Państwo odjazd pociągu, będzie to duży pro­blem. Poniżej przygotowaliśmy skrócony rozkład jazdy obowiązujący w roku 2019, który ma służyć wyłącznie Państwa orientacji (zmiany są możliwe!):

Beijing West 20:00 min
Shijiazhuang North 22:33 22:37 4
Taiyuan 00:19 00:25 6
Zhongwei 07:05 07:16 11
Lanzhou 12:17 12:32 15
Xi’ning 15:01 15:21 20
Delingha 19:23 19:25 2
Golmud 22:10 22:35 25
Naqu 08:41 08:48 7
Lhasa 12:26

Przepisy i zwyczaje tybetańskie

Polecamy przestrzegać przepisów i szanować obowiązujące w Tybe­cie zwyczaje. Propozycje rozmów z mediami należy kategorycznie odrzucić. Polecamy też unikać dyskusji i pytań dotyczących poglą­dów politycznych lub innych drażliwych tematów, takich jak religia, konsumpcja mięsa czy małżeństwo. Używanie banerów, sloganów i innych świadectw odmieniającego światopoglądu może zostać ode­brane jako atak i odpowiednio potraktowane.

Zasadniczo zagraniczni turyści nie mogą poruszać się po Tybecie na własną rękę. W czasie wolnym można wprawdzie samodzielnie spa­cerować po Lhasie, należy jednak uprzednio uzgodnić z przewodni­kiem trasę i mieć na uwadze, że jest się stale obserwowanym. Dlatego nie polecamy zbaczać z uzgodnionej wcześniej z przewodnikiem tra­sy, gdyż może to niepotrzebne wzbudzić podejrzliwość.

Świątynie można odwiedzać wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia i bez okrycia głowy, w długim ubraniu. Szorty i krótkie spódnice są nie na miejscu. W większości świątyń fotografowanie jest zabronione. W pozostałych często pobierana jest opłata za robienie zdjęć i filmów. Wielu Tybetańczyków uważa, że zdjęcie może zaszkodzić ludzkiej duszy. Dlatego nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z tubylca­mi bez ich pozwolenia. Nie wolno fotografować obiektów strategicz­nych, takich jak przejścia graniczne, stacje kolejowe, lotniska, budyn­ki wojskowe itp.

Tybetańskie flagi modlitewne

Flagi modlitewne mają w buddyzmie tybetańskim długą tradycję i są ważną częścią wiary. Nie są jednak odzwierciedleniem życzeń jed­nostki, lecz pragnienia pokoju, mądrości i szczęścia dla całego świata. Flagi są zwykle zawieszane na wietrze, co ma służyć rozprzestrzenia­niu się modlitwy na całym świecie. Warunki klimatyczne odciskają oczywiście swoje piętno na rozwieszonych w ten sposób flagach, jed­nak dla Tybetańczyków jest to pozytywny efekt, gdyż oznacza, że ​​wiatr przekazał ich modlitwy dalej. Starych zniszczonych flag nie można wyrzucać – należy je spalić i zastąpić nowymi.

Kolory flag i ich kolejność nie są przypadkowe. Tradycyjnie używa się niebieskich, białych, czerwonych, zielonych i żółtych, przy czym każdy kolor ma inne znaczenie. Kolor niebieski oznacza niebo, biały powietrze, czerwony ogień, zielony wodę, a żółty ziemię. Te pięć ele­mentów składa się na równowagę, dzięki której możliwe jest wylecze­nie chorób i długie szczęśliwe życie.

Bezpieczeństwo w Tybecie

W pociągu do Lhasy na jeden wagon przypada jeden konduktor. 4-osobowe przedziały klasy Soft Sleeper są zamykane od wewnątrz. Przedziały 6-osobowe klasy Hard Sleeper są natomiast otwarte. Do­stęp do wagonów mają wyłącznie osoby legitymujące się ważnym bi­letem na przejazd. Mimo to należy uważać na rzeczy osobiste i nie zostawiać dokument­ów i pieniędzy w przedziale bez nadzoru (np. przy wyjściu do toale­ty lub wa­gonu re­stauracyjnego). W szczególno­ści na­leży nie spuszczać z oka ba­gażu podczas dojazdu pociągu do sta­cji po­średnich i stacji koń­cowej, a także pod­czas po­stojów na sta­cjach. Należy kie­rować się zdro­wym roz­sądkiem i prze­strzegać ele­mentarnych zasad bezpieczeń­stwa.

W wypadku choroby lub innego problemu należy niezwłocznie po­wiadomić konduktora, który może pomóc lub wezwać lekarza. Pole­camy jednak zabrać ze sobą podręczną apteczkę.

Uwaga – w Tybecie, w tym także w Lhasie jest ogromna liczba bez­pańskich psów. Ze względu na ryzyko przenoszenia wścieklizny pole­camy trzymać się od nich z daleka.

Zakupy w Tybecie

Najsłynniejszy tybetański bazar z pamiątkami znajduje się w Lhasie przy ulicy Barkhor, tuż obok świątyni Jokhang. Rynek słynie z bogatej oferty artykułów. Sprzęt przydatny w podróży w bardziej odległe obszary można zakupić w Domu Towarowym Lhasa Department Store – największym sklepie tybetańskiej stolicy. Można tam znaleźć praktycznie wszystko – od pamiątek po przedmioty codziennego użytku. Sklepów nie brakuje także przy ulicy Beijing Street. W całym mieście jest poza tym wiele małych supermarketów.

Telefon i internet w Tybecie

Sieć komórkowa w Tybecie jest dość dobrze rozwinięta i dostępna we wszystkich większych miastach za pośrednictwem chińskich operato­rów. Także w mniejszych miastach położonych wzdłuż największych dróg i tras kolejowych nie ma zwykle problemów z zasięgiem. Jest on dostępny nawet powyżej bazy przy Mount Everest, jednak tam telefon nie zawsze działa poprawnie ze względu na warunki atmosferyczne.

W Lhasie jest dużo budek telefonicznych, z których można korzystać dzwoniąc na numery stacjonarne w Chinach/Tybecie. Czasem warto zaopatrzyć się na miejscu w kartę SIM, która może być aktywowana również na połączenia międzynarodowe. Jest to jednak opłacalne tyl­ko wtedy, gdy rozmowy telefoniczne planuje się codziennie. Jeżeli z telefonu komórkowego mają Państwo zamiar korzystać sporadycznie lub w nagłych wypadkach, wówczas karta SIM jest zbyteczna.

Kafejek internetowych jest na pęczki w największych miastach. Duże hotele w Lhasie oferują również bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu. WiFi nie jest jednak dostępne w małych miasteczkach, ani w pociągu. Niektóre strony www, a w związku z tym także i niektóre skrzynki e-mail są w Chinach blokowane, co wiąże się z brakiem dostępu do nich w trak­cie pobytu w Chinach. Zwykle blokowany jest ad­res gma­il.com.

Gniazdka elektryczne w Tybecie

Podłączenie europejskich urządzeń elektrycznych do prądu może być w Tybecie problematyczne. Zwłaszcza w mniejszych pensjonatach nie zawsze są dostępne odpowiednie gniazdka. Dlatego zaleca się adapter podróżny, który można zakupić także dopiero w Lhasie.

Napiwek w Tybecie

Tybetańscy taksówkarze i kelnerzy nie oczekują napiwku. Z kolei w branży turystycznej oczekiwanie napiwku ze strony przewodników i kierowców zwiększa się z roku na rok, jest jednak nadal dużo skrom­niejsze niż w Pekinie. W wypadku grup przyjęte jest zwyczajo­wo 10 juanów od osoby (około 1 €) dla lokalnego przewodnika i 5 ju­anów dla kierowcy. Podróżni indywidualni mogą przewidzieć jedno­razowo 100 juanów dla przewodnika i 50 juanów dla kierowcy, oczy­wiście tylko wtedy, gdy byli zadowoleni z ich usług.

Znajomość języków obcych w Tybecie

Uwaga – w zasadzie 100% taksówkarzy w Pekinie nie mówi ani słowa po angielsku. Dlatego zalecane jest pokazanie chińskiemu kierowcy taksówki nazwy i adresu hotelu lub stacji kolejowej w języku chińskim na telefonie lub na kartce papieru.

Zapraszamy!